Regulamin

I. Postanowienia ogólne Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze” dostępnego na stronie internetowej www.falconer.pl w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym. II. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Formularz kontaktowy Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.falconer.pl Falconer Łukasz Nowosad Usługi zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia. 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego www.falconer.pl - Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem. III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze” 1. Dostęp do Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania. 2. Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze na czas nieoznaczony. 3. Formularz kontaktowy Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze, w zakresie tematycznym w nim określonym. IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze i zobowiązania Użytkownika 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się: a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, b. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie. V. Odpowiedzialność Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze 1. Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze. 2. Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze wynikający z przyczyn niezależnych od Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze. 3. Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze.gov.pl, w zakładce Zadaj Pytanie. 4. Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn. VI. Przetwarzanie danych osobowych przez Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) jest Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze z siedzibą w Dęblinie, przy Staszica 3/3, 08-530 Dęblin. 2. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy Falconer Łukasz Nowosad Usługi i pokazy sokolnicze. 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.